top of page

תקנון תנאי שימוש באתר, ומדיניות פרטיות באתר 'תופין'

תופין שמחה שבחרתם לגלוש באתר האינטרנט שלה. מטרת האתר היא לספק ממשק רכישה של תופינים וחוויות אוכל עבור לקוחות וגם להציע תוכן בנושא אוכל. האתר הינו אתר תדמיתי, מכירתי ותוכני שהוקם ומופעל על ידי 'תופין'.

1. כללי

הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ולהסכמתם ולתנאי השימוש אלו ("התקנון"). אנא קראו את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידות על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון. כמו כן, תופין שומרת את זכותה לשנות את תנאי התקנון בהתאם לפעילותה המשתנה, על פי שיקלה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת שינוי התנאים יהיה מרגע פרסומו באתר.

1. הפנייה בתקנון זה מנוסחת בלשון זכר, אולם היא מתייחסת לשני המינים ויש לראותה ככוללת, גם פנייה למין השני בהתאם

2. אתר 'תופין' עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי המכולה, אלא בידי גורמים אחרים שלמכולה אין שליטה עליהם לרבות על התכנים שבדפי האינטרנט שלהם. קישורים אלה נועדו לנוחיות הגולש אולם  'תופין, אינה נושאת באחריות על התכנים המופיעים באתרי הגורמים כאמור ואין בהכללת הקישורים כאמור באתר 'תופין' משום אישור ו/או הסכמה לחומר והמידע המופיעים בהם.

3. כל המוצרים והשירותים באתר 'תופין' נמכרים לגולשים במחיר הנקוב. במידה וחלים מספר מבצעים, ידוע לגולשי האתר כי אין כפל מבצעים.

4. כל המבצע פעולת רכישה באתר 'תופין', מצהיר – בעצם ביצועה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר 'תופין', כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה.

5. העסק 'תופין' יעשה כל מאמץ לכך שהאתר יפעל כסדרו, יחד עם זאת עלולים לחול שיבושים בפעילותו של האתר אשר אינם תלויים בו, לפיכך, העסק לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למציעים, אם יגרם להם, עקב אי קבלת הצעתם לרכישת המוצר באמצעות האתר והמציעים פוטרים בזה את העסק, מכל נזק כאמור. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (as is ולפיכך לא תהיה למציע כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העסק בגין תכונות האתר.

6. ככל שיש באתר 'תופין' קישורים (“לינקים”) לאתרים אחרים, לא תישא 'תופין' באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם- לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו, ונכונותו- או לכל פרט אחר הקשור עמם.  'תופין' לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות 'תופין'

2. רכישת מוצרים וחוויות באתר.

 

מי רשאי לבצע פעולות רכישה:​​

1. רשאים להשתתף במכירה ולהגיש הצעות תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.

2. כל אדם הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר 'תופין' ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר 'תופין', רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה (לעיל ולהלן : “הרוכש” ו/או “הגולש”).

3. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי 'תופין' הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.

4. לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי המייל האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.

5. 'תופין' תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי – לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה – על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.

6. 'תופין' רשאית למנוע ממך את השתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא 'תופין' מתוקף מעמדה כמנהלת האתר, רשאית למנוע ממך להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות בכל אחד מהמקרים הבאים:

א. אם מסרת במתכוון פרטים שגויים

ב. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במכולה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות 'תופין' והחברות המציעות.

ג. אם עשית שימוש בשרותי 'תופין' לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

ד. אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם 'תופין' או מי מטעמה

ה. אם נמנעת בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכשת באמצעות 'תופין'

ו. אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

​​

 

3. המוצרים המוצעים לרכישה באתר 'תופין'

1. המחירים המופיעים בדפי המכירה כמחירי המחירון של המוצרים ואינם בהכרח המחירים הנמוכים ביותר בהם ניתן לרכוש את המוצרים המוצעים. אתה נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של מוצרים בהם אתה מעוניין קודם להגשת הצעתך.

2. 'תופין' מציעה לרכישה באתר מוצרים מגוונים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3. 'תופין' מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. ל 'תופין' שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצא לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

4. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי 'תופין' ו/או במלאי הספק. לפיכך אם לא תוכל המכולה לספק את המוצר לרוכש עקב חוסר במלאי, תשיב 'תופין' לרוכש את הסכום ששולם על ידו, או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו ובמקרה זה, לא תהיה לרוכש כל טענה או תביעה כנגד 'תופין' בעניין זה.

5. מוצרי 'תופין' לא נושאים על גביהם ערכים תזונתיים או מידע על רכיבים אך כל המידע נמצא באתר. באם הלקוח קונה את המוצרים כמתנה לצד שלישי, על הרוכש חלה האחריות להפנות את מקבל התופינים למידע על רכיביהם וערכם התזונתי שלהם.

4.  דרך ומועד אספקת המוצר

1. 'תופין' אינה מתחייבת על זמן מקסימלי לאספקת המוצרים מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה. השאיפה היא 4 עד 7 ימי עסקים, אך במקרים חריגים וזמני עומס הזמן עלול להתארך. 

2. בתקופות אשר לא מוצע שירות משלוחים, תחול על הלקוח האחריות לאסוף את המוצרים מבית העסק.

3. בעת האיסוף של המוצרים שנרכשו, על הלקוח לתאם זמן איסוף המתאים הן ללקוח והן ל'תופין' תחת הבנה ש'תופין' פועל מתתוך דירה פרטית והגעה של לקוח יהיה במועד נוח גם לבעלים של 'תופין' אשר מתגוררים בדירה זו.

4. בעת רכישה ב'מכירה קבוצתית', במידה שלפני המועד שנקבע לסיום המכירה להלן, 'המכירה הקבוצתית' תתקבלנה הזמנות למלוא הכמות שהוצעה במכירה תהיה הנהלת 'תופין' רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאשר את המכירה ולסגור אותה או להגדיל את הכמות המוצעת.

​​

5.  פרטיות פרטי המשלם ואופן ביצוע פעולת רכישה

 1. רוכש רשאי לרכוש ממוצר המוצע באתר 'תופין' אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של 'תופין'.

 2. בעת ביצוע פעולת הרכישה יידרש הרוכש להכניס למערכת פרטים אישיים שלו, לרבות שמו וכתובתו וכן מספר וסוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מבקש לבצע את עסקת הרכישה. 'תופין' ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת. במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא כי ייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי אספקת המוצרים רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של 'תופין' בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיה 'תופין' זכאית לבטל את ההזמנה.

 3. אספקת המוצר תבוצע לכתובת שצוינה על ידי הרוכש ואליה בלבד.

 4. פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של “'תופין' בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי המכולה תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.

 5. מערכת המחשב של 'תופין' מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר. ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

 6. על מנת שהצעה כלשהי או עדכון של הצעה יתקבלו למערכת, עליהם להיקלט במחשבי 'תופין' באופן תקין ומסודר, כשהם מכילים את כל הפרטים הנדרשים. 'תופין' לא תתחשב בהצעות או אם ההצעה או העדכון כוללים פרטים שאינם קריאים, וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי 'תופין.

 7. איסוף עצמי- במידה והלקוח אוסף את המוצר עצמאית, על הרוכש להגיע לאחר תיאום מראש ובזמן שנקבע עבורו. אין להגיע ללא תיאום מראש, המוצר יסופק רק עם הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי. במקרה של הובלה עצמית לא יחויב הרוכש בדמי הובלה.

​​

6. ביטול עסקה

זכותו של הרוכש לבטל בכתב את עסקת הרכישה בתנאים הבאים :

על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לקבלה שתימסר לו בעת האספקה. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ”ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין.

​​

7. תשלום

 1. חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי או תשלום ביט באופן מיידי לאחר רכישת המוצר על ידו, (ובכפוף לאישור חברת האשראי במקרה הרלוונטי).

 2. ברכישת מוצר בתשלומים, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים הכוללים כבר את חיוב הריבית (ריבית אפקטיבית בשיעור) על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם עבור המוצר, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר.

 3. אין כפל הנחות ומבצעים

​​

אחריות ושירות

    1. כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר 'תופין' הנם טריים, ובאריזותיהם המקוריות.

​​

8. תנאים נוספים

 1. 'תופין' שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר 'תופין'.

 2. אין באמור בדפי האינטרנט שבאתר 'תופין' משום מצג מצד המכולה ו/או ספקה השונים בדבר התאמה למוצרים והשירותים הנלווים שניתנים על ידי 'תופין'. בשום מקרה לא תחול על 'תופין' אחריות בגין נזק ישיר ו/או עקיף או כל נזק מכל סוג ומן שהוא הנובע משימוש באתר 'תופין'.

 3. ידוע לגולש כי 'תופין' תהא פטורה מכל נזק, הפסד או הוצאה (להלן: “נזק”) העלולים להיגרם לגולש באתר 'תופין' כתוצאה משיבוש בנתונים, שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי לרבות חשיפה וגילוי מידע על הגולש כתוצאה משימוש באתר 'תופין'

 4. ידוע לגולש כי 'תופין' ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד אתר 'תופין' יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הגולש או בציוד אחר של הגולש בזמן שהוא נכנס לאתר 'תופין'

 5. כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ

 6. תמונות המוצרים המוצגות באתר 'תופין' הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. ידוע לגולש כי מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי הגולש, יתכנו הבדלים ושינויים בין מראה מוצרי 'תופין' שבתמונה על גבי דפי האינטרנט של האתר לבין מראם במציאות. כמו כן, ידוע לגולש כי אין להסתמך על ייעוץ, מכל מין וסוג שהוא, שהתקבל באמצעות אתר 'תופין' וכי על הגולש להתייעץ עם בעלי מקצוע מתאימים. בכל מקרה של סתירה בין תיאור המילולי לבין התמונה יגבר התיאור המילולי על התמונה.

 7. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת 'תופין' יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשרות ובמערכת הנתונים של אתר 'תופין', ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשואי העסקה אשר שיעורם עולה על 5%, רשאית 'תופין' להודיע על ביטול עסקת הרכישה מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה .

 8. במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה 'תופין' רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה.

 9. בוטלה העסקה על פי סעיפים 4.4, 8.7 או 8.8 המוזכרים לעיל, תשיב 'תופין' לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.

 10. ידוע לגולש באתר 'תופין' כי מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהם, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, זכויות יוצרים, כל פטנט, סוד מסחרי, סימן מסחרי וכל זכות קניינית באתר 'תופין' הנם בבעלותה הייחודית, המלאה והמוחלטת של המכולה. הגולש באתר מתחייב שלא להכניס שינויים באתר המכולה  ושלא לבצע כל פעולה של העתקה, שכפול ו/או פרסום ללא הסכמתה של 'תופין' מראש ובכתב. על אף האמור, הגולש רשאי לעשות להשתמש באתר 'תופין' אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת מוצרי 'תופין' ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה שימוש למטרות אחרות.

 11. ידוע לגולש כי המכולה שומרת לעצמה את הזכות לסרב ולהעניק, בכל עת, גישה לאתר 'תופין', לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל התראה מוקדמת.

 12. ידוע לגולש כי המכולה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי הגולש באתר 'תופין' או כל גורם אחר שאינו בשליטתה של 'תופין.

 13. כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.

​​

9. סודיות ופרטיות פרטי המשתתף במכירה 

 1. 'תופין' תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתתפים במכירה ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של 'תופין' להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת 'תופין' יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע ב 'תופין' – לרבות מידע שנאגר אודות מציעים- או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי 'תופין'.

 2. הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת הגשת ההצעה יישמרו במאגרי המידע של 'תופין.  

 3. 'תופין' שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת השימוש ב 'תופין' מידע אודות הרגלי הקניה שלך, צרכיך, מוצרים שרכשת, עמודים שצפית, הצעות שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכל מידע אחר.

 4. 'תופין' לא תעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלו מזהים אותך) אלא במקרים המפורטים להלן:

  1. העברת פרטיך כזוכה במכירה לחברה המציעה לצורך אספקת המוצרים שנמכרו.

  2. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע ב 'תופין' או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות המכולה והחברות המציעות.

  3. אם עשית שימוש בשירותי 'תופין' לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדאי לאפשר, להקל, לסייע, או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

  4. אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם 'תופין' או מי מטעמה.

  5. אם התקבל בידי 'תופין' צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי.

  6. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין 'תופין'.

  7. אם 'תופין' תתמזג או תארגן את פעילות במסגרת תאגיד אחר היא זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע הנאגר אודותיך מכולה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות סעיפי הפרטיות האלו.

  8. 'תופין' רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש ב  'תופין' לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. 'תופין' תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

​​

הקניין הרוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני ב 'תופין', לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של 'תופין' בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובו הגרפי של אתר 'תופין', בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכדומה), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב, ללא קבלת רשותה של העסק 'תופין' מראש ובכתב).

מדיניות פרטיות ועגיות באתר:

1) איסוף פרטים אישיים

ייתכן והאתר אוסף, אוגר ויעשה שימוש אנליטי במידע אשר הזנתם באופן מודע או לא מודע באתר. פרטי המידע יכולים הנאספים יכולים לכלול:

א. כתובת IP אשר ממנה התחברתם וביקרתם באתרינו

ב. כתובת אי-מייל ממנה התחברתם לאתר, סיסמת התחברות לאתר, היסטורית התחברות וקנייה באתר.

ג. מידע לגבי שימושכם ושוטטותכם באתר: אינטרקציה עם האתר, ניווט, נתיבי מעבר בתוך האתר,משך צפייה בעמודים, משך שהייה באתר.

ד. פרטי תשלום.

ה. הפניות מהן הגעתם אל אתרינו והפניות מאתרינו החוצה ממנו.

2) איך הפרטים נאספים?

א. בעת קנייה באתר נאספים פרטים כגון שמכם, מספר הטלפון שלכם, כתובת הדוא"ל, ופרטי כרטיס אשראי.

ב. בעת הרשמה וכניסה לאתר נאספים כתובת הדוא"ל שלכם והסיסמה בה השתמשתם.

ג. מעקב אחרי אופן שימוש ואינטרקצית מבקרים באתר המופעל ע"י פלטפורמת Wix.

 

 

3) שימוש בפרטיכם האישיים

האתר עושה שימוש בפרטיכם האישיים לשם הסיבות המצוינות בתקנון זה. ייתכן ונשתמש בפרטיכם לסיבות הללו:

א. בכדי להנגיש ולהפעיל את השירותים וחנות האתר.

ב. התאמה אישית של האתר לצרכים שלכם.

ג. בכדי לספק למשתמשים של האתר שלנו חוויה מותאמת ומשופרת לפי הבנה של צרכי הכלל, בהסתמך על דפוסי שימוש באתר של אוכלוסיה רחבה של אנשים.

ד. יכולת שליחה של הצהרות, חשבונות עסקה, ותזכורות תשלום אליכם, ואיסוף תשלומים מכם.

ה. לשם טיפול בפניות שלכם בין אם בביצועי הזמנות \ בירורים \ שאלות וכו.

ו. שמירה על האתר שלנו מאובטח והימנעות מהונאה.

4) שימור פרטיכם וחשיפה של פרטים והעברת פרטים לצד ג'

א. האתר שלנו מבוסס על פלטפורמת Wix.com. זוהי הפלטפורמה המאפשרת את המכירה המקוונת של המוצרים באתר. ייתכן ופרטייך ישמרו במערכות המידע של Wix.com, אשר מאובטחות עם קיר אש. 

ביצוע תשלום בפלטפורמת Wix.com עומדות בתנאי PCI-DSS אשר מבטיחות עיבוד נתוני תשלום באופן מאובטח.

ב. במקרים יוצאי דופן נעביר פרטים שלכם אם יתבקש על פי החוק.

5) מה אתם יכולים לעשות בנידון?

א. תוכלו בכל זמן לבחור שאתר זה לא יאסוף עוגיות בנוגע לשימושכם בו. כדי לעשות זאת ניתן לסרב לבאנר העולה בפעם הראשונה בביקורכם באתר. אם בטעות אישרתם את איסוף הנתונים ותרמו לחסום איסוף זה כעת: פיתחו את האתר בדפדפן 'incognito'. לחצו על איור המנעול משמאל לבר הכתובת URL של האתר, ובחרו עוגיות. יפתח חלון בו תוכלו לשלוט במאפיינים הנשמרים על פעילותם באתר לעתיד, ולמחוק פעולות עבר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

bottom of page